نیاز به راهنمایی دارید؟ با ما تماس بگیرید...
نیاز به راهنمایی دارید؟ تماس بگیرید

شماره تماس از تلفن ثابت ۷۰۷۰۵۰۰۳ -۰۲۱

سرخط خبرها
بودجه بندی کنکور انسانی 97

بودجه بندی آزمون سراسری انسانی سال ۹۷

بودجه بندی کنکور انسانی 97 اعلام شده است. مطمینا بودجه بندی دروس انسانی کنکور 97 برای داوطلبان کنکور سراسری رشته انسانی بسیار با ارزش بوده زیرا درس هایی که به طور متوالی در کنکور های سراسری مورد نظر طراحان سوال میباشد را با آگاهی بیشتری میتوانند در روزهای آخر مطالعه نمایند در زیر به شریح آن میپردازیم.

بودجه بندی کنکور انسانی 97

بودجه بندی کنکور انسانی 97 -درس ریاضی

ریاضی سال اول:
اعداد و مجموعه ها: از کنکور ۹۱ تا ۹۶ هیچ تستی طرح نشده بود.
مجموعه ها : از کنکور ۹۱ تا ۹۶ فقط یک تست طرح شده بود.

توان رسانی و ریشه گری:
کنکور ۹۱ : ۱ –کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۲-کنکور ۹۵ : ۲-کنکور ۹۶ : ۲
چند جمله ای ها و اتحادها :
کنکور ۹۱ : ۱ –کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
معادلات درجه دوم و معادله ی خط :
کنکور ۹۱ : ۱ –کنکور ۹۲ : ۲-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
نسبت های مثلثاتی :
کنکور ۹۱ : ۱ –کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
عبارت های گویا :
کنکور ۹۱ : ۱ –کنکور ۹۲ : ۲-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
معادلات درجه دوم و حل آنها : هیچ تستی از کنکور ۹۱ تا ۹۶ طرح نشده است.
نامعادلات درجه اول : تنها در کنکور ۹۲ یک تست آمده بود و در بقیه کنکورها تستی طرح نشده است.

بودجه بندی کنکور انسانی 97 –درس آمار و مدلسازی

اندازه گیری و مدل سازی : تنها در کنکور ۹۰ یک تست طرح شده بود و در بقیه کنکور ها تستی نیامده است.
جامعه و نمونه : تنها در کنکور ۹۲ یک تست آمده بود و در بقیه کنکورها تستی طرح نشده بود.
متغیرهای تصادفی : هیچ تستی از سال ۹۱ تا ۹۶ نیامده است.
دسته بندی داده ها و جدول فراوانی :
کنکور ۹۱ : ۱ –کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
نمودارها و تحلیل داده ها : تنها یک تست در کنکور ۹۰ آمده بود و در بقیه کنکورها تستی طرح نشده است.
شاخص های مرکزی :
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۰
شاخص های پراکندگی :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۱
ریاضی سال سوم :
تابع : از کنکور ۹۱ تا ۹۶ فقط یک تست طرح شده بود.
معادله و تابع درجه دوم : از کنکور ۹۱ تا ۹۶ هر سال دو تست طرح شده بود.
ترکیبات : از کنکور ۹۱ تا ۹۶ فقط یک تست طرح شده بود.
ریاضی پایه ( سال چهارم) :
استدلال ریاضی :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
دنباله های اعداد :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۲-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۲-کنکور ۹۵ : ۲-کنکور ۹۶ : ۲
لگاریتم :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۲-کنکور ۹۶ : ۱
مدلسازی ریاضی :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۲-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۲-کنکور ۹۵ : ۲-کنکور ۹۶ : ۱
احتمال مقدماتی : از کنکور ۹۱ تا ۹۶ هر سال دو تست آمده بود.

بودجه بندی کنکور انسانی 97 –درس اقتصاد

مقدمات:
اقتصاد چیست؟
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۱
آشنایی با شاخص های اقتصادی :
کنکور ۹۱ : ۳-کنکور ۹۲ : ۳-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۳-کنکور ۹۵ : ۳-کنکور ۹۶ : ۳
تولید و بازار:
تولید
کنکور ۹۱ : ۲-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
بازار:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
مدیریت کلان اقتصادی:
دولت و اقتصاد
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
اقتصاد و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
بودجه ی دولت :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۲-کنکور ۹۳ : ۳-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۲-کنکور ۹۶ : ۲
توسعه ی اقتصادی:
مفاهیم و معیارهای توسعه
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۲-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
توزیع درآمد و فقر
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
دولت و توسعه
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۰
بازارهای مالی :
پول
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
بانک
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۰
بورس
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۲-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
اقتصاد جهان:
تجارت بین الملل : از کنکور ۹۱ تا ۹۶ هر سال یک تست آمده بود.
آشنایی با برخی نهادها و مؤسسات مؤثر در اقتصاد جهان :

کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۲-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ :۱

بودجه بندی کنکور انسانی 97 –درس ادبیات اختصاصی

تاریخ ادبیات ایران و جهان ۱:

خط و زبان در ایران پیش از اسلام : تنها در کنکور ۹۱ یک تست و در کنکورهای دیگر هیچ تستی نیامده است.
عصر پیش از رودکی : هیچ تستی تاکنون در کنکور های ۹۱ تا ۹۶ طرح نشده است.
عصر رودکی : هیچ تستی تاکنون در کنکور های ۹۱ تا ۹۶ طرح نشده است.
عصر فردوسی: تنها در کنکور ۹۳ یک تست طرح شده بود و در بقیه کنکورهای هیچ تستی نیامده است.
عصر عنصری : تنها در کنکور ۹۳ و ۹۵ یک تست طرح شده بود و در بقیه سالها تستی نیامده است.
عصر ناصر خسرو : هیچ تستی تاکنون در کنکور های ۹۱ تا ۹۶ طرح نشده است.
عصر بیهقی:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۲-کنکور ۹۶ : ۱
عصر انوری : تنها در کنکور ۹۵ تست آمده بود و در سالهای دیگه تستی نداشته است.
عصر ابوالمعالی : تنها در کنکور ۹۰ یک تست آمده بود و در سالهای دیگر تستی نیامده است.
عصر مولوی:
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
عصر سعدی : تنها در کنکور ۹۲ یک تست آمده بود و در سالهای دیگر تستی نیامده است.
تاریخ ادبیات جهان :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۲-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۲-کنکور ۹۵ : ۲-کنکور ۹۶ : ۲
ترکیبی:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
عصر حافظ: تا کنون هیچ تستی طرح نشده است.
عصر خواجه رشیدالدین : تاکنون هیچ تستی نیامده است.
عصر صائب : تاکنون هیچ تستی نیامده است.
عصر قائم مقام : فقط در کنکور ۹۵ یک تست آمده بود و در بقیه کنکورها تستی نداشته است.
عصر هاتف :
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۰
عصر صبا :
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۱
عصر بیداری :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۰
عصر نیما : فقط در کنکور ۹۲ دو تست طرح شده بود و در بقیه کنکورها تستی ندارد.
تاریخ ادبیات جهان
کنکور ۹۱ : ۲-کنکور ۹۲ : ۳-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۲-کنکور ۹۵ : ۲-کنکور ۹۶ : ۲
ترکیبی :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۲-کنکور ۹۶ : ۱
آرایه های ادبی:
مقدمات: تاکنون هیچ تستی نیامده است.
قالب های شعر فارسی : تاکنون تستی نداشته است.
بیان :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۲-کنکور ۹۶ : ۰
بدیع : تنها در کنکور ۹۲ دو تست آمده بود و در کنکورهای دیگر تستی نیامده است.
ترکیبی بیان و بدیع :
کنکور ۹۱ : ۳-کنکور ۹۲ : ۷-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۴-کنکور ۹۵ : ۳-کنکور ۹۶ :۵

بودجه بندی کنکور انسانی 97 –درس ادبیات فارسی سال چهارم

قافیه : از کنکور۹۱ تا ۹۶ هر سال دو تست آمده است.
عروض:
کنکور ۹۱ : ۶-کنکور ۹۲ : ۴-کنکور ۹۳ : ۵-کنکور ۹۴ : ۵-کنکور ۹۵ : ۵-کنکور ۹۶ : ۵
سبک خراسانی :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۱
سبک عراقی :
کنکور ۹۱ : ۳-کنکور ۹۲ : ۲-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۳-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۲
سبک هندی :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۲-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۰
سبک شناسی ترکیبی :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۲-کنکور ۹۳ : ۳-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
دوره ی بازگشت :
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۲-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۰
ادبیات معاصر:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۲-کنکور ۹۶ : ۳
نقد ادبی:
کنکور ۹۱ : ۳-کنکور ۹۲ : ۲-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۱
تحلیل آثار مهم نظم و نثر فارسی:
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ :۱

بودجه بندی کنکور انسانی 97 –درس عربی اختصاصی

عربی ۲: ترجمه-کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۰
تعریب:
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۰
مفهوم : تاکنون تستی نداشته است
حرکت گزاری
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
تجزیه و ترکیب
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۰
تذکار:
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
معرفه و نکره : تاکنون تستی طرح نشده است.
انواع اعراب : اکنون تستی طرح نشده است.
اعراب فعل مضارع : تاکنون تستی طرح نشده است.
مبنی المعلوم و مبنی المجهول :تاکنون تستی طرح نشده است.
عدد : تاکنون تستی طرح نشده است
افعال ناقصه: تاکنون تستی طرح نشده است
حروف مشبه بالفعل : تاکنون تستی طرح نشده است
صفت و مضاف الیه : تاکنون تستی طرح نشده است
تصغیر و نسبت :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱

عربی ۳: ترجمه
کنکور ۹۱ : ۲-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۴-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۰
تعریب:
کنکور ۹۱ : ۲-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۰
مفهوم : تاکنون تستی طرح نشده است
حرکت گذاری :
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۰
تجزیه و ترکیب : فقط درکنکور ۹۲ یک تست آمده بود و در بقیه کنکورهای تستی نداشته است.
مثال: ۰ تست
اجوف: ۰ تست
ناقص : ۰ تست
مفعول مطلق و مفعول له : ۰ تست
توابع:
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
حال : فقط در کنکور ۹۳ یک تست امده بود.و بقیه کنکورهای تستی نداشته است.
تمییز:
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۰
منادی :۰ تست
مستثنی : ۰ تست
اسالیب جمله:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۲
بلاغت : هر سال دو تست طرح شده است.
بودجه بندی کنکور ۹۷ –عربی سال چهارم:
ترجمه:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۴-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۲-کنکور ۹۵ : ۲-کنکور ۹۶ : ۴
تعریب:
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۲-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۲
مفهوم:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
حرکت گزاری:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۲
تجزیه و ترکیب:
کنکور ۹۱ : ۲-کنکور ۹۲ : ۲-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۲-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۲
اقسام کلمه:
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۰
جامد و مشتق:
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۲
معرفه و نکره:
کنکور ۹۱ : ۲-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
معرب و مبنی : ۰ تست
اعراب فعل مضارع:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
نواسخ:
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۱
مفاعیل:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۲-کنکور ۹۶ : ۰
حال و تمییز:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۱
استثنا و منادی :
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۰-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
مضاف و مهموز :
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ :

بودجه بندی کنکور انسانی 97 –درس تاریخ

تاریخ ایران و جهان ۱: تاریخ چیست و مورخ کیست؟ ۰ تست
تمدن در میان دورود:
کنکور ۹۱ : ۱–کنکور ۹۲ : ۱–کنکور ۹۳ : ۰–کنکور ۹۴ : ۱–کنکور ۹۵ : ۱–کنکور ۹۶ : ۰
مصر، هدیه ی نیل : تنها در کنکور ۹۰ یک تست آمده بود و بقیه کنکورهای صفر تست.
سرزمین و مردم ایران قبل از آریایی ها:
کنکور ۹۱ : ۰–کنکور ۹۲ : ۰–کنکور ۹۳ : ۱–کنکور ۹۴ : ۰–کنکور ۹۵ : ۰–کنکور ۹۶ : ۱
تلاش برای زیستن، آریایی ها از مهاجرت تا تشکیل حکومت : کنکور ۹۴ یک تست و بقیه سالها هیچ تستی نیامده.
هخامنشیان:
کنکور ۹۱ : ۰–کنکور ۹۲ : ۰–کنکور ۹۳ : ۰–کنکور ۹۴ : ۱–کنکور ۹۵ : ۰–کنکور ۹۶ : ۱
یونان و روم:
کنکور ۹۱ : ۰–کنکور ۹۲ : ۰–کنکور ۹۳ : ۱–کنکور ۹۴ : ۰–کنکور ۹۵ : ۰–کنکور ۹۶ : ۰
اشکانیان:
کنکور ۹۱ : ۰–کنکور ۹۲ : ۱–کنکور ۹۳ : ۰–کنکور ۹۴ : ۰–کنکور ۹۵ : ۰–کنکور ۹۶ : ۰
ساسانیان:
کنکور ۹۱ : ۰–کنکور ۹۲ : ۰–کنکور ۹۳ : ۰–کنکور ۹۴ : ۱–کنکور ۹۵ : ۰–کنکور ۹۶ : ۰
طلوع اسلام :
کنکور ۹۱ : ۰–کنکور ۹۲ : ۰–کنکور ۹۳ : ۰–کنکور ۹۴ : ۰–کنکور ۹۵ : ۱–کنکور ۹۶ : ۰
اسلام در مدینه:
کنکور ۹۱ : ۰–کنکور ۹۲ : ۰–کنکور ۹۳ : ۰–کنکور ۹۴ : ۱–کنکور ۹۵ : ۰–کنکور ۹۶ : ۰
عصر خلفای نخستین:
کنکور ۹۱ : ۰–کنکور ۹۲ : ۰–کنکور ۹۳ : ۰–کنکور ۹۴ : ۱–کنکور ۹۵ : ۰–کنکور ۹۶ : ۰
خلافت امویان:
کنکور ۹۱ : ۰–کنکور ۹۲ : ۰–کنکور ۹۳ : ۰–کنکور ۹۴ : ۱–کنکور ۹۵ : ۰–کنکور ۹۶ : ۰
خلافت عباسیان
کنکور ۹۱ : ۰–کنکور ۹۲ : ۰–کنکور ۹۳ : ۰–کنکور ۹۴ : ۱–کنکور ۹۵ : ۰–کنکور ۹۶ : ۰
ایران در قرون اسلامی
کنکور ۹۱ : ۰–کنکور ۹۲ : ۰–کنکور ۹۳ : ۰–کنکور ۹۴ : ۱–کنکور ۹۵ : ۰–کنکور ۹۶ : ۰
تاریخ ایران از غزنویان تا مغولان: تنها در کنکور ۹۰ یک تست آمده بود و در بقیه کنکورها هیچ تستی نداشت.
تاریخ ایران از مغول تا صفویه: تنها در کنکور ۹۶ یک تست داشت و در بقیه تست ها هیچ تستی نیامده.
تمدن و فرهنگ ایران : ۰ تست
اروپا در قرون وسطا:
کنکور ۹۱ : ۰–کنکور ۹۲ : ۰–کنکور ۹۳ : ۰–کنکور ۹۴ : ۱–کنکور ۹۵ : ۰–کنکور ۹۶ : ۰
جنگ های صلیبی: ۰ تست
رنسانس در اروپا:
کنکور ۹۱ : ۰–کنکور ۹۲ : ۱–کنکور ۹۳ : ۱–کنکور ۹۴ : ۰–کنکور ۹۵ : ۰–کنکور ۹۶ : ۰
بودجه بندی کنکور ۹۷ رشته علوم انسانی- درس تاریخ ایران و جهان ۲ از کنکور ۹۱ تا ۹۶
تحولات مذهبی، فکری و علمی اروپا در قرون جدید:
کنکور ۹۱ : ۰–کنکور ۹۲ : ۱–کنکور ۹۳ : ۱–کنکور ۹۴ : ۰–کنکور ۹۵ : ۰–کنکور ۹۶ : ۰
تحولات سیاسی آمریکا و اروپا در قرون جدید:
کنکور ۹۱ : ۰–کنکور ۹۲ : ۱–کنکور ۹۳ : ۱–کنکور ۹۴ : ۰–کنکور ۹۵ : ۰–کنکور ۹۶ : ۰
آخرین امپراطوری های مسلمان :
کنکور ۹۱ : ۰–کنکور ۹۲ : ۱–کنکور ۹۳ : ۱–کنکور ۹۴ : ۰–کنکور ۹۵ : ۰–کنکور ۹۶ : ۰
اروپا و آمریکا در قرن نوزدهم : ۰ تست
آفریقا و آمریکای لاتین در قرن نوزدهم نبرد علیه استعمار :
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
آسیا در قرن نوزدهم مقاومت در برابر استعمار:
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
جنگ جهانی اول : ۰ تست
جنگ در میان دو جنگ : تنها در کنکور ۹۰ یک تست داشت و بقیه کنکورها ۰ تست
جنگ جهانی دوم : ۰ تست
عصر جنگ سرد:
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
ایران در عصر صفویه:
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
ایران از سقوط صفویه تا پایان حکومت زندیه:
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
اوضاع سیاسی و اداری ایران در عصر قاجار:
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
روابط خارجی ایران در دوره ی قاجار:
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
اوضاع اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره ی قاجار : ۰ تست
زمینه های انقلاب مشروطیت ایران : ۰ تست
انقلاب مشروطیت ایران : ۰ تست
دخالت های روسیه و انگلستان در ایران : ۰ تست
ایران در دوران سلطنت رضا شاه :
کنکور ۹۱ : ۰-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
اوضاع ایران از اشغال متفقین تا کودتای ۲۸ مرداد : ۰ تست
نهضت اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
تداوم مبارزه علیه رژیم پهلوی : تنها در کنکور ۹۳ یک تست آمده بود و در بقیه کنکورها هیچ تستی نداشت.
انقلاب اسلامی ایران :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
ایران در دوران جمهوری اسلامی : تنها در کنکور ۹۰ یک تست و در بقیه کنکورهای هیچ تستی نیامده است.
هشت سال دفاع مقدس : ۰ تست
تاریخ شناسی-بودجه بندی کنکور ۹۷:
انسان و تاریخ:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
زمان و اهمیت آن در تاریخ:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
جغرافیا بسترتحولات تاریخی:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
دنیای پر رمز و راز افسانه ها و حماسه ها:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
آثار باستانی، مرز تاریک و روشن تاریخ :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
سکه ها آیینه ی گذشته ها : ۰ تست
هنر و تاریخ:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
ادبیات و تاریخ :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
سفرنامه، گشت و گذار در سرزمین ها :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
زندگی نامه ها و تاریخ :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
اسناد تاریخی:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
نشریه ها و تاریخ نویسی:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
مورخان و تاریخ ایران:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
مورخان و تاریخ جهان:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ :۱

 

بودجه بندی کنکور انسانی 97 –درس جغرافیا

جغرافیا۱:
جغرافیا علمی برای زندگی : تنها در کنکور ۹۱ یک تست آمده بود و در بقیه کنکورها هیچ تستی نیامده است.
نگاهی به جغرافیای طبیعی ایران:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
نگاهی به جغرافیای انسانی ایران : تنها در کنکور ۹۵ یک تست آمده بود و در کنکورهای گذشته تستی نداشته است.
بیابان ها : تنها در کنکور ۹۴ یک تست طرح شده بود و در کنکورهای دیگر تستی نیامده است.
انسان و بیابان : ۰ تست
اهمیت و نقش جنگل ها:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
پراکندگی و انواع جنگل ها و مراتع: ۰ تست 
آلودگی هوا:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
آلودگی دریاها و رودها : در کنکور ۹۵ تنها یک تست آمده بود و در بقیه کنکورها تستی نیامده است.
مخاطرات طبیعی : تنها در کنکور ۹۲ یک تست آمده بود و در بقیه کنکورها تستی نیامده است.
انسان و مخاطرات طبیعی : تنها در کنکور ۹۱ یک تست آمده بود و در بقیه کنکورهای تستی نیامده است.
گردشگری چیست؟ گردشگر کیست؟ 
تنها در کنکور ۹۵ یک تست آمده بود و در بقیه کنکورها تستی طرح نشده است.
ایرانگردی : تنها در کنکور ۹۵ یک تست آمده بود و در بقیه کنکورها تستی طرح نشده است.
پراکندگی و رشد جمعیت:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
جمعیت و مهاجرت جمعیت و منابع طبیعی:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
آب ها:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
بهره برداری از منابع آب : تنها در کنکور ۹۵ یک تست آمده بود و در بقیه کنکورها تستی نداشته است.
جغرافیا، جغرافی دان و توسعه ی پایدار : هر سال یک تست طرح شده است.

جغرافیا ۲:

ناحیه چیست؟
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
زندگی در نواحی ساحلی : تنها در کنکور ۹۳ یک تست طرح شده بود.
زندگی در نواحی کوهستانی:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
زندگی در نواحی گرم و خشک، گرم و مرطوب:
زندگی در نواحی قطبی:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
سکونتگاه های شهری و روستایی:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
نواحی سیاسی :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
نواحی اقتصادی :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰

جغرافیای سال چهارم :

ماهیت و قلمرو دانش جغرافیا:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
سیستم چیست؟
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
راه و روش پژوهش های جغرافیایی
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
نقشه و فرایند تهیه آن
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
نمایش شکل زمین
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
کاربرد رایانه در جغرافیا : تنها در کنکور ۹۴ یک تست آمده بود.
سنجش از راه دور : تنها در کنکور ۹۰ تستی نداشته ولی در بقیه کنکورها یک تست طرح شده است.
سیستم های اطلاعات جغرافیایی:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
مدل های جغرافیایی: ۰ تست
نقش جغرافیا در مدیریت محیط:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
جغرافیا و آمایش سرزمین:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ :۱

بودجه بندی کنکور انسانی 97 –درس علوم اجتماعی

جامعه شناسی ۱: کنش انسانی
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
علوم انسانی:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
اهمیت علوم انسانی : ۰ تست
کنش اجتماعی :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
علوم اجتماعی : ۰ تست
تاریخچه ی جامعه شناسی :
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
پیشینه ی علوم اجتماعی در یونان و جهان اسلام : تنها در کنکور ۹۵ یک تست داشت و در بقیه کنکورها تستی نیامده است.
جهان اجتماعی و جهان طبیعی: تنها در کنکور ۹۴ یک تست داشته ولی در کنکورهای گذشته تستی نیامده است.
اجزا و لایه های جهان اجتماعی:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
جهان های اجتماعی:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
پیامدهای جهان اجتماعی:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ : ۰
انواع جهان اجتماعی : ۰ تست
شناخت اجتماعی : تنها در کنکور ۹۳ یک تست داشته و در بقیه کنکورها هیچ تستی نداشته است.
انواع شناخت اجتماعی: ۰ تست
شناخت اجتماعی تجربی: ۰ تست
شناخت اجتماعی عقلی : تنها در کنکور ۹۲ یک تست آمده بود.
شناخت اجتماعی شهری: ۰ تست
شناخت اجتماعی در قرآن: تنها در کنکور ۹۲ دو تست آمده.
ترکیبی:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۰-کنکور ۹۶ :۱

جامعه شناسی 2:

گستره ی جهان اجتماعی : ۰ تست
نظام اجتماعی : تنها در کنکور ۹۳ یک تست طرح شده است.
فرهنگ : تنها در کنکور ۹۴ دو تست آمده بود.
هویت : ۰ تست
هویت فردی و اجتماعی : تنها در کنکور ۹۳ یک تست طرح شده است و بقیه ۰.
بازتولید هویت اجتماعی : ۰ تست
تغیییرات هویتی و تحولات اجتماعی : تنها در کنکور ۹۱ دو تست طرح شده بود.
تحولات هویتی فرهنگ : تنها در کنکور ۹۵ یک تست آمده بود.
از خود بیگانگی فرهنگی : تنها در کنکور ۹۵ یک تست طرح شده است.
هویت ایرانی : ۰ تست
قدرت و اقتدار : ۰ تست
نظام سیاسی:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
انواع نظام سیاسی : ۰ تست
ترکیبی:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
علوم اجتماعی: جهان فرهنگی
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
فرهنگ جهانی:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
فرهنگ های جهانی
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
عقاید و ارزش های بنیادین فرهنگ غرب
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
تکوین فرهنگ جدید غرب
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
جامعه ی جهانی
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
تحولات نظام جهانی
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
جهان دو قطبی
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
جنگ ها، بحران ها و تقابل های جهانی
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
بحران های زیست محیطی، معرفتی و معنوی
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
بیدارگران اسلامی و منورالفکران و روشنفکران غربزده
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۲
انقلاب اسلامی ایران
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۲
بیداری اسلامی
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
ترکیبی
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۳-کنکور ۹۴ : ۵-کنکور ۹۵ : ۷-کنکور ۹۶ : ۵

بودجه بندی کنکور ۹۷ رشته علوم انسانی – درس فلسفه و منطق از کنکور ۹۱ تا ۹۶:
منطق: انسان و تفکر: ۰ تست
چگونه تعریف می کنیم؟ 
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
تعریف و دنیای مفاهیم
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۲
اقسام ذاتی و عرضی
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۲-کنکور ۹۶ : ۲
اقسام تعریف:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
جایگاه قضیه در استدلال
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
اقسام قضایای حملی و شرطی
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
احکام قضایای حملی : هر سال یک تست در کنکور طرح شده است.
استدلال
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
اقسام قیاس
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۲
محتوای استدلالهر سال یک تست طرح شده است.
مفالطه
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
فلسفه سال سوم: فلسفه چیست؟
کنکور ۹۱ : ۳-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
فلسفه چیست
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۲
فلسفه و علوم انسانی : تنها در کنکور ۹۵ یک تست آمده بود.
فلسفه چیست( ۱): ۰ تست
مابعدالطبیع : ۰ تست
آغاز فلسفه
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۲-کنکور ۹۶ : ۲
شهید راه حکمت : در همه کنکورها یک تست طرح شده است.
گوهرهای اصیل و جاودانه
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۲-کنکور ۹۶ : ۲
علت های چهارگانه
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
کلیات(۱)
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
کلیات (۲)
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
کلیات (۳)
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
مبانی حکمت مشاء (۱
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۲-کنکور ۹۶ : ۲
مبانی حکمت مشاء(۲)
کنکور ۹۱ : ۳-کنکور ۹۲ : ۴-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
نمایندگان مکتب مشاء(۱)
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
نمایندگان مکتب مشاء (۲
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۲
افول حکمت مشاء
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۰-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
حکمت اشراق
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۲-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
جریان های فکری عالم اسلام
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
صدرالمتألهین : ۰ تست
مبانی حکمت متعالیه
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۰-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۲-کنکور ۹۶ : ۲
حکمای معاصر:
کنکور ۹۱ : ۱-کنکور ۹۲ : ۱-کنکور ۹۳ : ۱-کنکور ۹۴ : ۱-کنکور ۹۵ : ۱-کنکور ۹۶ : ۱
حیات فرهنگی : ۰ تست

بودجه بندی کنکور انسانی 97 –درس روانشناسی

روانشناسی: کلیات
کنکور ۹۱ : ۷-کنکور ۹۲ : ۶-کنکور ۹۳ : ۴-کنکور ۹۴ : ۶-کنکور ۹۵ : ۴-کنکور ۹۶ : ۳
رشد
کنکور ۹۱ : ۲-کنکور ۹۲ : ۸-کنکور ۹۳ : ۹-کنکور ۹۴ : ۶-کنکور ۹۵ : ۹-کنکور ۹۶ : ۸
فرایندهای شناختی:
کنکور ۹۱ : ۷-کنکور ۹۲ : ۵-کنکور ۹۳ : ۴-کنکور ۹۴ : ۶-کنکور ۹۵ : ۶-کنکور ۹۶ : ۳
سلامت روانی و اختلال روانی:
کنکور ۹۱ : ۴-کنکور ۹۲ : ۲-کنکور ۹۳ : ۲-کنکور ۹۴ : ۴-کنکور ۹۵ : ۳-کنکور ۹۶ : ۶

لیست بودجه بندی ها

برای کسب اطلاعات بیشتردرمورد بودجه بندی کنکور انسانی 97 می توانید با مشاوران سایت میهن مشاورتماس حاصل فرمایید.

بودجه بندی آزمون سراسری انسانی سال ۹۷
5 (100%) 1 vote

جهت مشاوره در زمینه بودجه بندی آزمون سراسری انسانی سال ۹۷

ازخط ثابت در سراسر کشور با شماره 9099071613 تماس بگیرید
همچنین میتوانید با شماره 70705003-021 نیز تماس بگیرید

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱۲ شب حتی ایام تعطیل

همچنین ببینید

صندلی پزشکی
خرید صندلی پزشکی ۹۷

خرید صندلی پزشکی 97 در این بخش برای شما توضیح داده خواهد شد. حتما بعد …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سیزده + بیست =